Câu lệnh if trong c++ - câu lệnh điều kiện if trong c

Câu lệnh if vào csẽ trình diễn đến các bạn đọc về phong thái viết đk với câu lệnh if…else với câu lệnh switch…case.

Bạn đang xem: Lệnh if trong c++

Hai câu lệnh này được thực hiện để lập đk và sẽ có được những xử lý tương ứng được tiến hành tuỳ vàođiều khiếu nại nào được thoã.

Câu lệnh if vào c – Yêu cầu

Yêu mong 1: Viết chương trình xếp loại kết quả học tập phụ thuộc vào điểm vừa phải khoá học tập theo tiêu chuẩn sau:

Nếu điểm vừa phải (sau đây điện thoại tư vấn là dtb) nhỏ hơn5, xếp một số loại “Yếu”Nếu dtblớn hơn hoặc bằng 5 và nhỏ tuổi hơn 6.5, xếp các loại “Trung bình”Nếu dtb to hơn hoặc bằng 6.5 và nhỏ tuổi hơn 8, xếp một số loại “Khá”Nếu dtb to hơn hoặc bởi 8 và nhỏ hơn 10, xếp nhiều loại “Giỏi”Nếu dtb bởi 10, xếp loại “Xuất sắc”

Yêu mong 2: Viết công tác nhập vào 2 số nguyên, hiển thị chức năng chất nhận được người sử dụng lựa chọn

Nhấn phím số 1: thực hiện phép cộng
Nhấn phím số 2: tiến hành phép trừ
Nhấn phím số 3: thực hiện phép nhân
Nhấn phím số 4: tiến hành phép chia

Câu lệnh if vào c – phân tích yêu cầu

Đối với sự việc 1, chúng ta phải phụ thuộc điểm trung bình và xét 5 ngôi trường hợp khớp ứng với Yếu, Trung bình, Khá, giỏi và Xuất sắc. Để giải pháp xử lý được yêu mong này chương trình sẽ phải tạo lập và chất vấn biểu thức điều kiện như sau:

Nếu dtb ngược lại nếu dtb ngược lại nếu dtb ngược lại nếu dtb ngược lại “Xuất sắc”

Đối với vấn đề 2 đề xuất xử lý để có thể chấp nhận được người thực hiện lựa lựa chọn phép tính được phương pháp theo những bé số: 1 tương tự với phép cộng, 2 tương tự với phép trừ, 3 tương tự với phép nhân, 4 tương đương với phép chia. Vậy vào trường đúng theo này, công tác sẽ cách xử lý như sau:

Nếu trở nên pheptinh = 1 thì thực hiệnphéptổngNếu biến đổi pheptinh = 2 thì thực hiệnphép trừNếu vươn lên là pheptinh = 3 thì thực hiện phép nhânNếu trở nên pheptinh = 4 thì triển khai phépchia

Để giải quyết và xử lý 2 vấn đề trên chúng ta phải sử dụng đến câu lệnh if-else/switch-case. Cụ thể về cú pháp và giải pháp sử dụng, bạn đọc xem mặt dưới

Câu lệnh if trong c – Câu lệnh if-else

Được áp dụng để kiểm tra đk và triển khai xử lý khớp ứng với đk đó. Ví dụ nếu điểm trung bình nhỏ hơn 5 thì xếp nhiều loại yếu. Trong trường đúng theo này, đk là điểm vừa phải if(Biểu_Thức_Điều_Kiện) giải pháp xử lý trong trường phù hợp biểu thức đk đúng Nếu điểm mức độ vừa phải (dtb) nhỏ dại hơn if(dtb printf("Loại yếu"); }Câu lệnh if trong c –Đối với haitrường hợp

if (Biểu_Thức_Điều_Kiện) cách xử lý 1; else cách xử trí 2; Nếu điểm trung bình if (dtb printf("Loại yếu"); } else printf("Loại trung bình"); Câu lệnh if vào c –Đối với nhiều hơn thế 2 trường hợp

if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_1) xử trí 1; else if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_2) xử lý 2; else if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_N-1) cách xử lý N-1; else cách xử lý N; Ví dụ:

Yêu cầuKết luận
Nếu điểm vừa đủ

Với yêu mong này, chúng ta phải áp dụng if-else lồng nhau. Tức là trong biểu thức else bọn họ đặt biểu thức if cùng cứ như vậy cho tới hết các trường hợp.

//Trường hợp thiết bị nhấtif(dtb
Lưu ý vào biểu thức điều kiện, bạn có thể sử dụng toán tử và (&&), toán tử hoặc (||) để lập biểu thức điều kiện. Lấy ví dụ như viết xử lý tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên khớp ứng là a, b, c. Câu lệnh if sẽ tiến hành viết như sau

if (a>b && a>c) printf("Số lớn số 1 là %d", a); Giải thích: giả dụ a to hơn b với đồng thời a to hơn c thì số lớn số 1 trong 3 số a, b, c là a. Trong cách xử trí trên, trường hợp a = 10, b = 3, c = 9 thì công tác sẽ thông báo “Số lớn nhất là 10”. Các bạn có thể xem lại phần cách xử lý xuất của bài 3 tại phía trên để ôn lại cú pháp với cách thực hiện của hàm giải pháp xử lý xuất printf.

Câu lệnh if trong c – Câu lệnh switch-case

Nếu biểu thức điều kiện đối chiếu bằng với với cùng một hằng hình dạng số nguyên hoặc ký tự thì chúng ta nên sử dụng câu lệnh switch-case do 2 lý do:Mã mối cung cấp (source code) đọc dễ dàng và
Chương trình sẽ triển khai nhanh hơn.

Cú pháp:

switch (Biến) case Giá_Trị_1: xử trí 1; break; case Giá_Trị_2: cách xử trí 2; break; case Giá_Trị_N-1: xử trí N-1; break; default: xử trí N; Giải ưng ý cú pháp switch-case

Thực hiện so sánh biến với từng case cùng nếu thoả case nào thì sẽ triển khai xử lý bên trong của case đóvà xong một case bởi lệnh break. Trường vừa lòng không thỏa ngẫu nhiên case như thế nào thì xử lý phía bên trong default sẽ được thực hiện.

Ví dụ chương trình được cho phép người cần sử dụng lựa chọn phép tính mang lại 2 số nguyên, ví dụ như sau:

Nếu thay đổi pheptinh = 1 thì thực hiệnphéptổng Nếu biến đổi pheptinh = 2 thì thực hiệnphép trừ Nếu biến pheptinh = 3 thì thực hiện phép nhânNếu thay đổi pheptinh = 4 thì tiến hành phépchia

int a, b, pheptinh; printf("a = "); scanf("%d", &a); printf("b= "); scanf("%d", &b); printf("Nhap phep tinh "); scanf("%d", &pheptinh); switch(pheptinh) case 1: //Phép cộng printf("Tong 2 so la %d", a+b); break; case 2: //Phép trừ printf("Hieu 2 so la %d", a-b); break; case 3: //Phép nhân printf("Tich 2 so la %d", a*b); break; case 4: //Phép phân chia printf("Thuong 2 so la %f", (float)a/b); break; default: printf("Nhap không nên phep tinh"); Kết luận:Những xử lý bằng switch-case đầy đủ xử lý được cùng với if-else nhưng ngược lại thì KHÔNG vì switch-case chỉ đồng ý kiểu số nguyên và kiểu ký kết tự và chỉ xử trí SO SÁNH BẰNG.

Xem thêm: Lỗi Máy In Nhận Lệnh Nhưng Không In Nhận Lệnh Nhưng Không In

Một lệnh if hoàn toàn có thể được theo sau vày một lệnh else tùy ý, mà thực hiện khi biểu thức logic là false.

Cú pháp của một lệnh if...else trong ngữ điệu C là:

if(bieu_thuc_boolean) /* cac lenh se duoc thuc thi neu bieu thuc boolean la true */else /* cac lenh se duoc thuc thi neu bieu thuc boolean la false */Nếu biểu thức logic được cầu lượng là true, thì lúc ấy khối if sẽ tiến hành thực thi, nếu như không thì khối else sẽ tiến hành thực thi.

Ngôn ngữ C giả sử rằng bất kỳ giá trị non-zeronon-null là true, và nếu nó là zero hoặc null, thì khi ấy nó chỉ ra rằng giá trị false.

Sơ đồ một lệnh if...else trong ngôn từ C

*

Ví dụ:

#include int main (){ /* phan dinh nghia bien cuc bo */ int a = 36; /* kiem tra dieu kien */ if( a Biên dịch và triển khai chương trình C trên vẫn cho kết quả sau:

*

Lệnh if...else if...else trong C

Một lệnh if hoàn toàn có thể được theo sau vày một lệnh else if…else tùy ý, mà lại rất có lợi để kiểm tra các điều kiện nhiều dạng.

Khi thực hiện lệnh if, else if, else, có một vài điểm chính cần ghi nhớ:

Một lệnh if có 0 hoặc một lệnh else với chúng đề nghị theo sau bởi ngẫu nhiên lệnh else if nào.

Một lệnh if tất cả 0 tới những lệnh else if với chúng yêu cầu ở trước lệnh else.

Một khi lệnh else if thực hiện, nó sẽ không kiểm tra lại bất kỳ lệnh else if hoặc lệnh else còn sót lại khác.Cú pháp của một lệnh if...else if...else trong ngôn ngữ C như sau:

if(bieu_thuc_boolean 1) /* Thuc thi khi bieu thuc boolean 1 la true */else if( bieu_thuc_boolean 2) /* Thuc thi lúc bieu thuc boolean 2 la true */else if( bieu_thuc_boolean 3) /* Thuc thi lúc bieu thuc boolean 3 la true */else /* Thuc thi lúc tat ca cac bieu thuc boolean tren khong la true */Ví dụ:

#include int main () /* phan dinh nghia bien cuc bo */ int a = 50; /* kiem tra dieu kien */ if( a == 10 ) /* neu dieu kien la true thi in dong sau */ printf("Gia tri cua a la 10 " ); else if( a == đôi mươi ) /* neu dieu kien else if la true */ printf("Gia tri cua a la 20 " ); else if( a == 30 ) /* neu dieu kien else if la true */ printf("Value of a is 30 " ); else /* neu khong co dieu kien nao la true */ printf("Khong teo ket noi!!! " ); printf("Gia tri chinh xac cua a la: %d ", a ); printf("=========================== "); printf("ducthanh.edu.vn chuc cac ban hoc tot! "); return 0;Biên dịch và thực thi chương trình C trên đang cho tác dụng sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *